Pravidla RYBOLOVU

Pravidla RYBOLOVU

 1. Sobáčovský rybník je soukromý rybník s "hospodářským odlovem" na udici. Lov ryb je zpoplatněn dle aktuálního ceníku, který je přístupný v areálu Sobáčovského rybníka. Neoprávněný lov ryb v areálu Sobáčovského rybníka, kterým se rozumí lov bez platné povolenky, je zakázán, porušuje práva vlastníka Sobáčovského rybníka a je sankcionován pokutou 3.000,- Kč za každý započatý den neoprávněného rybolovu.
 2. Povolenku si může zakoupit každý zájemce o lov ryb (dále jen "rybář") - zakoupením povolenky vyslovuje rybář současně souhlas s těmito pravidly lovu ryb a pobytu v areálu Sobáčovského rybníka a tyto se zavazuje dodržovat. Prodej povolenek probíhá přímo u rybníka v kiosku nebo v restauraci penzionu, kde je rybářská služba od 07:00 do 20:00 Rybář je povinen předložit platnou povolenku kdykoli na vyzvání kontrolní osobě. Porušení této povinnosti je sankcionováno pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém k porušení povinnosti došlo.
 3. Rybář provádí lov ryb i ostatní povolenou činnost v areálu Sobáčovského rybníka na vlastní nebezpečí.
 4. Rybolov lze provozovat od 1. března do 30. listopadu (denní i noční lov). Prosinec až únor je rybník uzavřen.
 5. Lov na lovném & bivakovém místě je: 7:00 - 19:00 hod, noční 19:00 - 7:00 hod. Při nočním lovu musí být lovící místo řádně viditelně osvětleno po celou dobu trvání rybolovu přenosnou lampou. Rezervace na lovné & bivakové místo je možné předem provést v rezervačním systému. Počet míst je omezen na 10.
 6. Rybolov s ubytováním v chatce - nástup od 17:00 hodin prvního dne zaplaceného pobytu v chatce. Opustit chatku do 15:00 a lovné místo u chatky je nutné do 16:30 hodin posledního dne zaplaceného pobytu v chatce. Je zakázáno jakkoliv manipulovat nebo stěhovat vybavení chatky. Ubytovaný je povinen se chovat při užívání chatky a jejího vybavení s péčí řádného hospodáře a předcházet vzniku škod na majetku provozovatele. Ubytovaný odpovídá za veškeré škody způsobené porušením této povinnosti. Ubytovaný provede před opuštěním chatky na konci pobytu úklid chatky a přilehlého okolí. Neprovedení úklidu je zpoplatněno částkou 300,- Kč. Nevrácení klíče provozovateli nejpozději při skončení zaplacené doby pobytu je zpoplatněno částkou 300,- Kč.
 7. K noční povolence je provozovatel oprávněn požadovat vratnou zálohu ve výši stanovené aktuálním ceníkem. Záloha bude vrácena při ukončení nočního rybolovu po ověření dodržení všech pravidel rybářem.
 8. Při zakoupení povolenky typu "s rybou" si může rybář ponechat 1 ks kapr (do 60 cm) nebo 1 ks amur (do 70 cm). Při zakoupení povolenky typu "chyť a pusť" není dovoleno ponechání žádné ryby vyjma cejna. Cejn se může ponechat neomezeně. Tolstolobik a sumec (mimo albína) nesmí být vrácen do vody, lovec je povinen úlovek tohoto druhu nahlásit neprodleně rybářské službě a vyčkat na pokyny. Ostatní ryby (jeseter, lín, sumec albín, štika, candát) jsou hájeny a musí být šetrně vráceny do vody.
 9. Rybolov je povolen maximálně na dva rybářské pruty s jedním návazcem a jednoháčkem S HROTEM I BEZ PROTIHROTU! Vzhledem k velikosti ryb je při lovu (kromě metody Feeder) povinná síla vlasce minimálně "0,25". Používání pletených i odhazových šňůr je zakázáno (jako odhazová šňůra může být použit pouze silonový vlasec o průměru 0,4 – 0,5 mm v maximální délce 6m).
 10. Při rybolovu je povoleno používat pouze PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ! Při lovu a následné manipulaci s rybou musí být použit podběrák (minimální rozpětí 65 -70 cm) a polstrovaná podložka s pevnými bočnicemi nebo vaničkového typu v minimální délce 100 cm (lze u nás zakoupit). Podložky jiného typu jsou zakázány. Podložka musí být umístěna vždy před úrovní chatky na trávě nebo molu.
 11. Po celou rybářskou sezonu je trvalý zákaz krmení vařeným „partiklem“ – vařenou kukuuřící a pšenice.
 12. Je zakázáno: - zaplavávat s krmením i s montáží (zakrmovací lodička povolena) - jakékoliv plavidlo s posádkou - nov ryb do čeřínku - vnadění krví - používat na prutu se zakrmovací raketou pletená šňůra delší než 6m
 13. Rybář i osoby s ním sdílející stanoviště jsou povinny zacházet s úlovkem maximálně šetrně, dbát na zdraví ulovené ryby, nepoškodit rybu před návratem do vody, nevystavovat rybu zbytečně stresu a ihned po focení rybu vrátit do vody. Focení s úlovkem je dovoleno pouze v kleče a manipulace s ulovenou rybou je možná maximálně 20 – 30 cm nad podložkou, za neustálého polévání ryby. Před vypouštěním ulovené ryby zpět do vody je nutné vpich po háčku a drobné ranky ošetřit desinfekcí (klinikem). Vypouštění ulovené ryby je povoleno pouze z podložky nebo z vážícího saku (možno i z podběráku po vyháčkování na podložce). Každý rybář, který má zakoupenu povolenku typu "s rybou" je povinen mít svůj vezírek odpovídající velikosti, ve kterém smí uchovávat pouze rybu zapsanou v povolence, kterou si lovící v rámci pravidel ponechá (kapr max. 60cm, amur max. 70cm). V průběhu lovu nesmí rybář ryby zaměňovat. Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a psací potřebu pro zapsání úlovku do povolenky.
 14. Rybář je povinen na svém stanovišti udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno jakkoli znečišťovat životní prostředí jakýmkoli odpadem včetně biologicky rozložitelného!
 15. Svým chováním nesmí rybář nijak narušovat či omezovat pobyt ostatním rybářům.
 16. Rybář je povinen mít vlastní movité věci pod neustálým dozorem a není oprávněn se vzdálit ze stanoviště bez zajištění dozoru dospělé osoby nad stanovištěm, nebo zabezpečení svých movitých věcí proti poškození či odcizení a vytažení udic z vody. V případě porušení této povinnosti odpovídá lovící za veškerou škodu způsobenou tak na jeho majetku i majetku třetích osob včetně provozovatele.
 17. V areálu je přísně zakázáno rozdělávat ohně mimo místa k tomu určeného. Gril je povolen v minimální vzdálenosti 2m od chatky.
 18. Areál je součástí biocentra! Platí přísný zákaz jakéhokoli ničení vegetace!
 19. Parkování vozidel je možné pouze na vyhrazeném parkovišti, střežené kamerovým systémem. Platí přísný zákaz zajíždění k vodě pod pokutou 2000,- Kč!
 20. Po ukončení lovu a před odchodem od rybníka je rybář povinen uklidit místo lovu a odevzdat obsluze povolenku se zapsaným ponechaným úlovkem. Je vedena řádná evidence a na základě výsledků jsou doplňovány jednotlivé druhy ryb. Kamerový systém je po celém obvodě rybníka. Po celou lovící sezónu je pro lovící i návštěvníky lokality zajištěno občerstvení od 7:00 do 19:00 (jídlo a pití). Rybník je velmi kvalitně zarybněn a ryby jsou pravidelně doplňovány. Rezervace chatek POUZE na našem rezervačním systému.
 21. Při kontrole dodržování pravidel rybolovu na Sobáčovském rybníku je rybář povinen na požádání ukázat kontrolní osobě pověřené provozovatelem povolenku, zapsaný úlovek, který si ponechal, vezírek, tašku, batoh, jakož i veškeré rybářské vybavení. Neuposlechnutí pokynu či upozornění rybářské služby či kontrolní osoby v případě porušování výše uvedených pravidel může být sankcionováno vykázáním z areálu bez náhrady povolenky a ubytování a případně i pokutou ve výši až 3.000,- Kč.